СӨБ-ын Сургалтын хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн сургалтанд хамрагдлаа

2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд "СӨБ, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, удирдамжийг сайжруулсан үр дүнг танилцуулан, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн сургалтыг 2019.08.27-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж 144 дүгээр цэцэрлэгийн арга зүйч, бүлгийн багш, биеийн тамирын багш, хөгжмийн багш нийт 13багш хамрагдаж сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулх, хэрэгжүүлэх, сайжруулах арга зүйн зөвлөгөө авлаа.